Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO - Pigmejka.pl

§1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania oraz składania reklamacji w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem elektronicznym www.pigmejka.pl

2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności: Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 121).

3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące definicje:

a) Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.pigmejka.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej;

b) Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Kaj" Kazimierz Szitenhelm ul. Lubelska 44 b 10-409 Olsztyn , posiadające nr NIP: 739-030-71-28, REGON: 510162883. Adres poczty elektronicznej : bok@pigmejka.pl adres strony internetowej: www.pigmejka.pl Numer telefonu: (+48) 662 273 263 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)

c) Klient – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie;

d) Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;

e) Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie;

f) Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia Umowy sprzedaży przy wykorzystaniu Koszyka, poprzedzona wyborem parametrów Towaru, formą płatności oraz dostawy;

g) Umowa – umowa sprzedaży Towaru, która jest zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji.

h) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

i) Koszyk – formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient dokonuje Zamówienia;

j) Rejestracja – czynność polegająca na podaniu Danych Klienta, niezbędnych dla utworzenia indywidualnego Konta Klienta;

k) Dane – dane Klienta, w tym dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia;

l) Konto – indywidualne konto Klienta utworzone po dokonaniu Rejestracji umożliwiające Klientowi składanie Zamówień bez potrzeby każdorazowego podania Danych oraz korzystanie z innych funkcjonalności Sklepu;

m) Cena – cena jednostkowa Towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT; Cena nie zawiera Kosztów dostawy;

n) Koszty dostawy – koszty dostarczenia Towaru, które pokrywa Klient;

o) Płatność – zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób wybrany przez Klienta podczas dokonywania Zamówienia;

4. Korzystanie ze Sklepu odbywa się przy użyciu systemu teleinformatycznego. W tym celu niezbędnym jest posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.

5. Przed dokonaniem Rejestracji lub złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz dokumentem określającym zasady przetwarzania danych osobowych Klientów – Polityką Prywatności i dokonać ich akceptacji.

6. Zawartość strony internetowej Sklepu stanowi własność sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

§2 Składanie Zamówień

1. Składanie Zamówień w Sklepie może odbywać się za pośrednictwem zarejestrowanego Konta Klienta lub też jednorazowo, bez potrzeby rejestracji.

2. Sprzedawca umożliwia Klientowi składanie zamówień przez 24 godziny na dobę.

3. Składanie Zamówień odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka.

4. Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie są nowe oraz wolne od wad prawnych.

5. Wiążąca Klienta oraz Sprzedawcę jest Cena widniejąca w opisie Towaru w chwili składania Zamówienia.

6. Sprzedawcy przysługuje prawo przyznawania specjalnych rabatów wybranym Klientom, w szczególności dokonującym dużej ilości zamówień oraz przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży na stronie Sklepu:

a) w celu uniknięcia wątpliwości promocje przeprowadzane na stronie Sklepu mogą być ograniczone w czasie lub ze względu na dostępność towaru (do wyczerpania zapasów) i nie podlegają łączeniu, jeżeli Sprzedawca nie postanowi inaczej.

b) akcje prowadzone będą według odrębnych zasad, a kiedy będzie to wymagane, na podstawie odpowiedniego regulaminu.

7. Przed złożeniem Zamówienia Klient dokonuje wyboru parametrów Towaru, takich jak: ilość, sposób dostawy, sposób Płatności.

8. Celem realizacji Zamówienia Klient zobowiązany jest podać Dane umożliwiające dostarczenie Towaru Klientowi, takie jak w szczególności: imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail.

9 .Podanie powyższych Danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji Zamówienia.

10. Klient potwierdza chęć złożenia zamówienia:

a) złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza w momencie kliknięcia w formularzu pola „ZAMAWIAM”;

b) złożenie Zamówienia za pomocą połączenia telefonicznego w momencie zakończenia rozmowy;

c) złożenie Zamówienia za pomocą elektronicznej wiadomości email w momencie otrzymania wiadomości przez sprzedającego.

12. Zamówienie trafia do realizacji po dokonaniu przez Klienta Płatności. Nie dotyczy to Zamówień składanych przez Klientów z opcją Płatności przy odbiorze Towaru (§ 4 ust. 3 pkt a).

13. Na adres e-mail Klienta wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia wysyłana jest wiadomość e-mail potwierdzająca fakt przyjęcia Zamówienia do realizacji.

14.Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany asortymentu Towarów oferowanych w Sklepie, Cen oraz Kosztów dostawy. W celu uniknięcia wątpliwości, wprowadzone zmiany nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed ich wejściem w życie.

15. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zamówiony przez niego Towar może być niedostępny w magazynie Sklepu w chwili składania Zamówienia, co może mieć wpływ na jego realizację, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę. W przypadku określonym w ust. 14 powyżej Klientowi przysługuje zwrot uiszczonej należności, a Umowę uważa się za niezawartą.

§3 Konto

1.Dla utworzenia indywidualnego Konta Klienta wymagana jest uprzednia Rejestracja.

2. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.pigmejka.pl.

3. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne dla utworzenia Konta i składania za jego pośrednictwem Zamówień.

4. Klient podaje w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, hasło.

5. Klient zobowiązany jest do podania Danych zgodnie z prawdą i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność prawną.

6. Hasło ma charakter poufny i może zostać zmienione przez Klienta.

7. Zabrania się udostępniania swego hasła osobom trzecim. Nie dotyczy to Klientów będących przedsiębiorcami, którzy udostępniają hasło w ramach struktury organizacyjnej swego przedsiębiorstwa.

8. Posiadanie indywidualnego Konta umożliwia Klientowi w szczególności: składanie Zamówień bez potrzeby każdorazowego podawania Danych do realizacji Zamówienia (w przypadku zmiany adresu dostawy Klient ma możliwość podania kilku adresów),przeglądanie historii zakupów Klienta,monitorowanie stanu złożonych Zamówień.

9. Po przesłaniu Sprzedawcy wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem utworzenia Konta i od tej pory Klient może korzystać z założonego Konta.

10. Klient ma możliwość edycji swoich Danych w ramach Konta, poprzez edycję zakładki „Moje konto”. Dane, o jakie Klient może uzupełnić swoje Konto to w szczególności: adres, numer telefonu, w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami: nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP.

§4 Płatności oraz dostawa

1. Ceny Towarów prezentowane w Sklepie obowiązują jedynie przy składaniu Zamówień za pośrednictwem Sklepu Pigmejka.

2. Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia lub przy jego odbiorze.

3. Sprzedawca akceptuje następujące metody Płatności:

a) płatność gotówką przy odbiorze przesyłki (przesyłka pobraniowa),

b) przelew elektroniczny z wykorzystaniem serwisu płatności elektronicznych Tpay.pl,

c) płatność z wykorzystaniem serwisu płatności elektronicznych Tpay.pl, W przypadku wyboru Płatności w trybie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt b-c powyżej, Klient zostaje automatycznie przekierowany do serwisu płatności elektronicznych.

4. Dniem dokonania Płatności jest dzień zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.Jeżeli nie wybrano płatności za pobraniem, rozpoczniemy realizację Zamówienia po otrzymaniu od Państwa płatności. W takim wypadku prosimy o dokonanie płatności w terminie 2 dni od dnia otrzymania od nas potwierdzenia zawarcia Umowy, gdyż przez ten czas zarezerwujemy dla Państwa wybrane w Zamówieniu Towary.

5. Sprzedawca wystawia Fakturę VAT lub paragon,

6. Towar dostarczany jest na adres wskazany w Zamówieniu.

7. Koszty dostawy zależne są od wybranej przez Klienta opcji podczas Składania zamówienia. Szczegółowy cennik dostaw oraz określający możliwe sposoby wysyłki znajduje się na stronie Sklepu w zakładce „Warunki dostawy”.

8. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów dostawy:

a) przesyłka kurierska,

b) odbiór osobisty w siedzibie firmy Sprzedawcy.

9. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa Towaru za granicę jest możliwa jedynie po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

10. Podczas odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy dostarczony Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz sprawdzić, czy jest on zgodny z opisem Zamówienia. Brak zastrzeżeń co do stanu przesyłki Klient potwierdza własnoręcznym podpisem wobec kuriera.

11. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności Towaru lub innych wad Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w trybie określonym w § 7 niniejszego Regulaminu.

§5 Odstąpienie od Umowy

1. W przypadku złożenia Zamówienia przez Konsumenta, uprawniony jest on do odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Zamówienia, bez podania przyczyny.

2.Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w §5 ust. 1 powyżej może odbyć się na jeden z poniższych sposobów:

a) złożenie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i przesłanie go wraz ze zwracanym Towarem i dopiskiem „Zwrot Zamówienia” na adres Sprzedawcy:Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Kaj" Kazimierz Szitenhelm ul. Lubelska 44b, 10-409 Olsztyn

b) złożenie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, znajdującego się dokumentach do pobrania w przewodniku po sklepie i jednoczesne przesłanie zawracanego Towaru z dopiskiem „Zwrot Zamówienia” na adres Sprzedawcy, jak w pkt. 2 powyżej.

3. Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów użytkowania, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentacją wydanymi przy jego sprzedaży oraz posiadać oryginalne metki.

4. Koszty dostarczenia Towaru ponosi Klient. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów przesyłanych „za pobraniem”.

5. Zwrot należności następuje na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa Płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.

7. Prawo do odstąpienia wskazane powyżej w niniejszym §6 nie przysługuje Państwu, jeżeli dany Towar wyprodukowany zgodnie z Państwa specyfikacją lub dostosowany do Państwa zindywidualizowanych potrzeb (np. przeróbka mebli zgodnie z Państwa życzeniem).

§6 Postępowanie reklamacyjne

1. Zdjęcia Towarów zamieszczone na stronie Sklepu są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji. W zależności od ustawień monitora, jakim posługuje się Klient, kolorystyka zdjęć Towaru (w szczególności intensywność koloru oraz odcień) zamieszczonych na stronie Sklepu mogą różnić się nieco od rzeczywistej.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

3. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie z dopiskiem „Reklamacja Zamówienia” na adres Sprzedawcy: ul. Lubelska 44 b ; Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Kaj" Kazimierz Szitenhelm ,10-409 Olsztyn lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@pigmejka.pl Treść składanej reklamacji musi zwierać informacje takie jak: Imię nazwisko osoby zamawiającej, forma złożenia zamówienia ( formy składania zamówienia: www.pigmejka.pl, www.allegro.pl, telefon, e-mail ), przyczynę składania reklamacji.

4. W celu złożenia reklamacji, Klient wypełnia formularz reklamacyjny stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu lub znajdujący się w dokumentach do pobrania na stronie przewodnika po sklepie.

5. Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu oraz powinien zostać do niego dołączony dowód zakupu (paragon, faktura VAT, wyciąg z rachunku bankowego konta Klienta).

6. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od ich otrzymania. Nieustosunkowanie się przez Sprzedawcę do prawidłowo złożonej reklamacji w w/w terminie jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.

7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedawca odeśle towar Klientowi wraz z pisemnym uzasadnieniem odmownej decyzji co do reklamacji.

8. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z umową, Sprzedawca, według wyboru Klienta- Konsumenta, nieodpłatnie naprawi Towar lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz Towaru. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi - Konsumentowi uiszczoną przez niego Cenę.

9. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych w celu dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru.

§7 Dane osobowe

1. Administratorem Państwa Danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Kaj" Kazimierz Szitenhelm ,10-409 Olsztyn. ul. Lubelska 44 b ; wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej wydanego przez Prezydenta Miasta Olsztyna nr.14252, posiadająca NIP nr : 739-030-71-28, REGON: 510162883.

2.Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i pozyskiwane są od Klientów.

3. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia, ponieważ bez tych danych nie będzie zawarta umowa – kupna sprzedaży.

4. Dane mogą być powierzane do przetwarzania partnerom współpracującym z nami przy realizacji zamówień i świadczących nam usługi związane z marketingiem oraz pozycjonowaniem, tzn. następującym podmiotom:

a) IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin - operator IdoSell Shop, oprogramowanie, z którego korzystamy w celu prowadzenia sklepu internetowego i sprzedaży zamówień;

b) KJM sp. z o.o. - ul. Opolska 37, 10-625 Olsztyn - w zakresie obsługi posprzedażowej, obsługi magazynowo - księgowej;

c) Transferuj.pl Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna - ul. Św. Marcin 73/6,61-808 Poznań w zakresie obsługi płatności elektronicznych;

d) PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu - ul. Grunwaldzka 182, 60–166 Poznań – w zakresie obsługi płatności za Towary kupowane poprzez portal Allegro.pl;

e) Allegro.pl, Grupa Allegro Spółka z o.o - 50-166 Poznań, ul.Grunwaldzka 182 - do transakcji zakupowych on-line;

f) InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - ul. Malborska 130, 30–624 Kraków, w zakresie dostawy Towarów oraz pośredniczenia w płatności za zakupione Towary;

g) FedEx Express Polska Sp. z o.o. – w zakresie dostaw Towarów oraz odbioru płatności „za pobraniem”;

h) Baselinker Sever - Sewer Skrzypiński - Obornicka 14/7,51-113 Wrocław, do obsługi posprzedażowej zamówień;

i) Spółka „FBB” Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie - ul. Dąbrowskiego 7/6, 42­200 Częstochowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000414281, posiadającą NIP: 9492191021, REGON: 242888558, w zakresie utrzymywania strony internetowej, obsługi poczty elektronicznej i baz danych;

j) Internet Plus (marka HTTPS Sp. z o.o.) - z siedzibą i adresem w Poznaniu, przy ulicy Jakuba Wujka 15/17, kod pocztowy 61-581 – w celu świadczenia usług pozycjonerskich, optymalizacji działań sprzedażowych, optymalizacji witryny internetowej, pozyskiwania nowych klientów, analizy sprzedaży i wprowadzania modyfikacji na stronie internetowej;

k) Benhauer Sp. z o.o. - ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków, NIP: 676 244 77 54 REGON: 122334666, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000523346, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Grzegorza Błażewicza – system SALESManago wykorzystywany przez nas do zbierania informacji o klientach, wysyłania newsletterów, prowadzenia czatu z klientami oraz profilowania.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony, ze względu na prowadzenie polityki rabatowej oraz szykowanie ofert specjalnych, szczególnie w przypadkach: - zniżek dla klientów hurtowych, - programów lojalnościowych.

6. Każdy klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Ponadto każdy klient ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Sprzedawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych oraz informuje, że nie może wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie.

§8 Odpowiedzialność

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu wywołane z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skuteczność transakcji dokonywanych za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych.

§9 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym www.pigmejka.pl w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania. W celu uniknięcia wątpliwości, zmiany w Regulaminie nie maja wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie.

3. Klient uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną (utworzenie Konta) poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Sprzedawcy.

4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.

5. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

7. Kwestie ochrony danych osobowych Klientów zostały uregulowane w odrębnym dokumencie „Polityka Prywatności”.

 

Załączniki do pobrania:

Załącznik 1 - Formularz zwrotu

Załącznik 2 - Formularz reklamacyjny

 

INFORMACJA:

Powyższa treść regulaminu obowiązuje od 25.05.2018 r.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel